škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Co je to SPGS?

SPGS - neboli Společnost příznivců Gymnázia Karla Sladkovského je složená ze zástupců rodičů studentů a přátel gymnázia. Jejím cílem je zprostředkovávat komunikaci mezi rodiči studentů a vedením školy a napomáhat při řešení nejrůznějších problémů.
Z vybraných členských příspěvků SPGS finančně podporuje různé nadstandardními projekty (předložené samotnými studenty, jejich rodiči či pedagogy gymnázia), pořizuje vybavení a didaktické pomůcky, jejichž zakoupení by zatížilo rozpočet školy, případně na ně škola nemá dostatečné finanční prostředky (podrobněji viz v sekci: Granty).
V neposlední řadě je SPGS organizátorem maturitního plesu a dalších společenských akcí.

Jak se stát členem SPGS?

Členem SPGS se stává automaticky každý, kdo uhradí členský příspěvek (podrobněji viz v sekci: Členské příspěvky).

Jak se stát aktivním členem SPGS?

SPGS by uvítal, kdyby si rodiče v každé třídě vybrali 1-3 zástupce, kteří by hájili zájmy dané třídy na pravidelných schůzkách SPGS a současně by také udržovali zpětnou vazbu mezi SPGS a rodiči. Tito vybraní zástupci tříd se stanou aktivními členy SPGS, a budou zapsání v Knize aktivních členů. Účastní se schůzek SPGS, které se konají 1x měsíčně (vždy 2. středu v měsíci v učeně č. 108 od 18 hod.).
Aktivní přístup rodičů přispěje k dobré spolupráci mezi gymnáziem, SPGS a rodiči, a tím i ke zkvalitnění studia.

Jaká je vnitřní struktura představenstva SPGS?

Společnost má voleného předsedu, dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře.
Schůzku SPGS řídí předseda pan Jindřich Šavel nebo jeden z místopředsedů pan Daniel Zucconi nebo paní Natalie Kalajdžievová, průběh schůze vždy zaznamenává tajemník paní Markéta Lukešová. Hospodářkou sdružení je paní Eva Pavelková.

SPGS má grantovou komisy, stravovací komisy, redakční radu a plesový výbor.
Grantová komise, jejímž předsedou je pan Daniel Zucconi se schází dle potřeby, hodnotí a schvaluje granty předložené SPGS.
Stravovací komise se snaží monitorovat kvalitu a kvantitu podávaných obědů.
Plesový výbor organizuje společně se zástupci z řad maturantů maturitní ples.

O jakýchkoli otázkách rozhoduje demokratické hlasování všech přítomných aktivních členů (zástupců jednotlivých tříd), předseda může rozhodnutí zvrátit pouze při rovnosti hlasů.

Kontakty 

Společnost příznivců Gymnázia Karla Sladkovského
IČO: 43873570
DIČ: CZ43873570
Číslo účtu: 11756399/0800

Facebook: www.facebook.com/SPGS.Praha

Kontaktní informace

Předseda:
Daniel Zucconi
+420 724 330 472
spgs.predseda@gmail.com

Místopředsedové:
Natalie Kalajdžievová
+420 603 963 273
spgs.mistopredseda@gmail.com
Petr Maršálek
+420 777 009 314
spgs.mistopredseda@gmail.com

Hospodářka:
Ing. Eva Pavelková
spgs.hospodar@gmail.com

Tajemník:
Lenka Pudilová
spgs.tajemnik@gmail.com

Předseda grantové komise:
Daniel Zucconi
+420 724330472
spgs.granty@gmail.com