Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Fyzika

 

Fyzika je vyučována od primy do septimy (resp. od prvního do třetího ročníku čtyřletého studia). V septimě a v oktávě (resp. ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia) si studenti mohou také zvolit fyzikální seminář.

Při výuce fyziky klademe důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti, abstrakce a logických schopností. Ve výuce fyziky používáme rovněž heuristické metody, kdy studenti sami  poznávají fyzikální jevy a děje. Důraz je kladen také na to, aby si studenti osvojili správné fyzikální uvažování  a v neposlední řadě i určitou manuální zručnost. Během studia jsou do výuky zařazovány pravidelná cvičení a laboratorní práce

 

Vyučující:

Mgr. Hynek Miler

Mgr. Vladimír Chudáček

Bc. Petr Muzikář

 

Učivo a učebnice v jednotlivých ročnících nižšího stupně gymnázia:

 

 

Prima:

Seznámení s předmětem fyziky, vlastnosti látek, měření fyzikálních veličin, základní popis interakcí, úvod do složení hmoty, elektrické obvody a jejich vlastnosti, zvuk. Převody fyzikálních jednotek

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Prometheus, Praha

Sekunda:

Nauka o pohybu, pojem síly a různé druhy sil, tření, tlak, Newtonovy pohybové zákony, jednoduché stroje, těžiště, hydrostatický tlak, Pascalův a Archimedův zákon, úvod do optiky. Fyzikální vztahy a jejich význam.

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, Prometheus, Praha

Tercie:

Práce, výkon, energie, účinnost, zákon zachování energie, teplo a jeho přenos, změny skupenství, meteorologie, fyzika v kuchyni, tepelné motory, atomová struktura látek, elektrický proud, napětí a odpor, elektrická energie a elektromagnetické jevy. Fyzikální vztahy a jejich úpravy

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 8, Prometheus, Praha

Kvarta:

Elektromagnetická indukce, úvod do mechanického kmitání a vlnění, střídavé napětí a jeho uplatnění, jaderná fyzika a radioaktivita, astronomie, polovodiče.

Učebnice:  M.Macháček: Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Prometheus, Praha

 

Učivo a doporučené učebnice v jednotlivých ročnících vyššího stupně gymnázia:

  

Kvinta  a 1. ročník čtyřletého studia:

Úvod do středoškolské fyziky, měření ve fyzice.  Mechanika hmotného bodu. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa. Hydromechanika. Elektrostatika.

Doporučené učebnice:

Fyzika pro gymnázia – Mechanika,  Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

 

Sexta a 2. ročník čtyřletého studia 

Vlastnosti látek různých skupenství, základy termiky a molekulové fyziky.  Vedení proudu v látkách, obvody stejnosměrného proudu. Stacionární magnetické pole.

 

Doporučené učebnice:

Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika,  Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

 

Septima a 3. ročník čtyřletého studia

Kmitání a vlnění. Zvuk. Nestacionární magnetické pole. Střídavý proud. Optika. Speciální teorie relativity. Úvod do fyziky mikrosvěta.

 

Doporučené učebnice:

Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění,  Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Optika, Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity, Prometheus, Praha

Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, Praha

 

Doporučná sbírka příkladů z fyziky:

Oldřich Lepil, Fyzika-sbírka úloh pro střední školy, Prometheus , Praha