Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Informatika

Informatika se vyučuje od tercie do sexty, a pak v oktávě na víceletém gymnáziu, a u čtyřletého je vyučována první dva roky. Studenti získají teoretické, ale i praktické dovednosti v oblastech základního ovládání počítače, Internetu a sítí. Dostanou vhled do teorie operačních systémů (Windows, Linux apod.), ale i jejich praktického používaní a administrace. Seznámí se též se základy multimédií, konkrétně s teorií grafiky, zvuku a videa, ale nechybí ani praktická práce v programech (Gimp, Inkscape, SketchUp, Pinnacle Studio 21, Audacity), kde získávají dovednosti v ovládání a úpravy multimédií, ale též si zde mohou osvojit a prakticky aplikovat získané znalosti z teorie. Nechybí ani výuka kancelářských balíku MS Office (Word, Excel, PowerPoint), ale ani LibreOfice (Writer, Calc, Impress). Znalost v oblasti typografie, sazby a citaci literatury je samozřejmostí.

Učí se ale též vytvářet prezentace v on-line a interaktivních prostředích, jako je např. Prezi či SMART. Studenti tak získávají potřebné informace pro tvorbu kvalitní prezentace, které pak před třídou předvádějí, nebo i před veřejností v podobě různých žádostí o grant apod. Tvoří též pololetní práce, která shrne hlavní body učiva. Tuto práci pak vytvářejí doma, kde mají čas a mohou danou problematiku lépe a hlouběji prostudovat. Prezentace vytváří z odborných textů, které se učí studovat a kriticky hodnotit. Vytvořené projekty pak odevzdávají přes e-learning učiteli, který je vede, aby se z této práce co nejvíce naučili.

E-learning (moodle.gykas.cz) je dostupný pro celou školu, studenti se zapisují do jednotlivých předmětů v podobě kurzů a učí se přes internet ne jen jako uživatelé, ale též i sami tyto kurzy vytvářejí. Toto prostředí jim slouží ke sdílení dokumentů ze strany učitele, ale také k řešení testů a jiných úkolů k výuce (např. společná tvorba jednoho učebního materiálu).

Vzhledem k tomu, že škola disponuje i vlastní 3D tiskárnou, mohou si studenti sami vymodelovat nějaký 3D objekt a s pomocí učitele vytisknout. Mezi další dovednosti patří i znalosti hardwaru – jak teoreticky, tak prakticky tím, že si zkusí sami rozebrat a pak znovu složit nějaký počítač. Logiku v myšlení si pak rozvíjejí tvorbou webových stránek, od základů HTML, CSS, přes databáze, JavaScript a php po instalaci a administraci redakčních systémů (Drupal, Wordpress) pro vytvoření profesionálních stránek.

Vyučující:

 • Jan Čadek
 • Václav Revenda
 • Vladimír Chudáček

 

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky

 1. Informační zdroje
  1. Funkce vyhledávače; pojmy: RSS čtečky, metadata; charakteristika; relevance a kvalita informačních zdrojů; e-learning: příklady, použití, výhody; ISSN; peer to peer; licence programu – typy, příklady; problematika autorských práv z hlediska IT; informační etika; legislativa – ochrana autorských práv a osobních údajů; problematika nelegálního šíření dat, e-knihy, elektronické čtečky
  2. Ukázat příklady citací použité literatury; on-line generátory a práce s nimi; popis knihovnického systému a popis správné citace; vyhledávání knih podle ISBN
 2. Tabulkové procesory
  1. Využití, porovnání dostupných tabulkových procesorů (i on-line), licence, porovnání GUI, rozšíření; využití matematických a statistických funkcí, jejich deklarace, formát buňky; grafy – využití, interpretace dat v tabulce a v grafu, vytvoření grafu dle zadaných dat a parametrů; logické funkce a filtrování – možnosti využití; funkce a využití, relativní a absolutní adresace buněk, sestavení vzorce, priorita operátorů
  2. Vytvoření sešitu dle zadání
 3. Historie počítače a jejich miniaturizace
  1. Vývoj výpočetních strojů, počítačů a osobních počítačů, NB, netbooků, tabletů, mobilních a chytrých telefonů
  2. Popsat a porovnat vývoj HW počítače (MB, porty, paměti, vybavení apod.)
 4. Textové procesory
  1. Využití, porovnání dostupných tabulkových procesorů (i on-line), licence, porovnání GUI, rozšíření; základní formátování písma a odstavce; objekty v textu (obrázky, tabulky, grafy) a jejich popis v rámci dokumentu; přípony textových souborů, využití, možnosti
  2. Vytvoření dokumentu dle zadání
 5. HTML
  1. Charakteristika, srovnání, syntaxe, výhody, nevýhody, struktura HTML stránky, události, tagy pro práci s textem, tabulky, seznamy, obrázky, odkazy, formuláře apod.
  2. Napsat/analyzovat, vysvětlit zadaný HTML kód
 6. Prezentace
  1. Využití, porovnání dostupných prezentačních programů (i on-line), licence, porovnání GUI, rozšíření, principy tvorby, volba vhodných efektů, odkazy v prezentaci
  2. Vytvoření prezentace dle zadání
 7. CSS
  1. Charakteristika, srovnání s HTML, syntaxe, výhody, nevýhody, základní vlastnosti CSS, třídy a identifikátory, včlenění CSS do HTML, pozicování bloků, objektů
  2. Napsat/analyzovat, vysvětlit zadaný CSS kód
 8. Bitmapová grafika
  1. Porovnání s vektorovou grafikou, výhody, nevýhody, interpolace, pixel, rozlišení, aliasing, barevná hloubka, barevné prostory, grafické formáty, komprese dat, grafické programy – příklady, licence
  2. Představení a ovládání bitmapového editoru – základní funkce, vytvoření obrazu dle zadání nebo představení a ovládání programu pro 3D modelování (SketchUp) – základní funkce, vytvoření modelu dle zadání
 9. JavaScript
  1. Charakteristika, srovnání, syntaxe, výhody, nevýhody, pojem algoritmus, vývojový diagram, využití jazyka pro tvorbu webu, včlenění jazyka do webové stránky, základní příkazy: alert, prompt; proměnné (zápis, deklarace, operatory apod.) a typy proměnných v JavaScriptu; operátory; větvení (příkaz if, while, for a rozdíly mezi nimi ); funkce (deklarace, použití, výhody); objektový model v JS (location, history, navigator, screen); metody objektu: window (window.open() - window.close(), časovani) String, Date, Math; pole; události
  2. Napsat/analyzovat, vysvětlit zadaný JS kód
 10. Vektorová grafika
  1. Porovnání s bitmapovou grafikou, výhody, nevýhody, možnosti převodu na bitmapu
  2. Představení a ovládání vektorového editoru – základní funkce, vytvoření obrazu dle zadání
 11. PHP
  1. Charakteristika, srovnání, syntaxe, výhody, nevýhody, základní příkazy, využití jazyka pro tvorbu webu, včlenění jazyka do webové stránky, proměnné a typy proměnných v PHP, operátory, větvení (příkaz if, cykly), funkce a procedury, pole, práce se soubory v PHP, formuláře, předávání informací stránkám - sessions, cookies, URL, pojem algoritmus, vývojový diagram
  2. Napsat/analyzovat, vysvětlit zadaný PHP kód
 12. Zobrazovací zařízení
  1. Monitory, dotykové obrazovky, SMART TV, TV, telefony, dotykové tabule, projektory – typy, princip, popis, výhody, nevýhody apod.
  2. Srovnat vlastnosti zadaných zařízení, popsat výhody, nevýhody
 13. Databáze
  1. Popis, princip, využití, typy databází, konfigurace databáze, jazyk SQL (srovnání, syntaxe, výhody, nevýhody, základní příkazy, využití jazyka pro tvorbu webu, včlenění jazyka do webové stránky), příkazy PHP pro práci s databází
  2. Napsat/analyzovat, vysvětlit zadaný kód (SQL v PHP)
 14. Vstupní a výstupní zařízení (bez zobrazovacích zařízení a zařízení pro zpracování obrazu)
  1. Popis I/O zařízení, příklady, užití, jednotky informace a jejich převody, převody mezi číselnými soustavami, využití jiných číselných soustav v komunikaci se I/O zařízeními
  2. Srovnat vlastnosti zadaných zařízení, popsat výhody, nevýhody, dle zadání převody mezi desítkovou a dvojkovou soustavou
 15. Počítačové sítě
  1. Architektura TCP/IP, síťové protokoly, IP adresa – definice, problematika přidělování IPv4 v místní síti – vnitřní, vnější IP a její přidělování, IPv6, maska sítě, NAT, druhy, služby, výhody a nevýhody; pojmy: LAN, WAN, server, klient, protokoly, porty, pojmy DNS, DHCP, MAC adresa, výchozí brána, prvky sítě: router, switch, bridge, hub, router
  2. Zjistit a popsat u daného počítače: IP výchozí brány, IP DHCP, IP DNS, IPv4, Masku podsítě, MAC adresu, název počítače a domény; nastavení VPN, funkce, použití; ruční konfigurace TCP/IP protokolu; popsat konfiguraci a využití sdílení složek, souborů a tiskáren v počítačové síti, konfiguraci počítače pro doménu, nastavení Windows v oblasti počítačové sítě (konfigurace adaptérů pro sítě, stav sítě, diagnostika a odstranění problémů v síti – MS Windows)
 16. Internet
  1. Princip internetu, možnosti připojení k internetu z hlediska koncového uživatele;
   pojmy: WiFi, specifikace IEEE 802.11, NIX, router, hosting, provider, agregace, RADIUS server, zabezpečení internetu, trendy, problémy; sociální sítě, internetové obchody/banky, LMS – využití, přínosy, rizika, jak pracuje internet (princip; pojmy: hypertext, hyperlink, http, https, doména, typy a řády domén
  2. Popsat zadanou mapu sítě; trasování; zjistit informace a IP dané domény, registrace domény, správa domény
 17. Bezpečnost počítačů a bezpečnost sítě
  1. Porovnat možnosti zabezpečení na straně uživatele a administrátora sítě, zálohování dat (automatické zálohy ve Windows, zálohování pomocí příkazové řádky a dávkového souboru, naplánované úlohy, ruční záloha), hesla, ochrana dat, digitální certifikáty (třídy, využití), šifrování na síti
  2. Antivir, firewall (funkce a porovnat s Windows firewallem), typy útoků, další bezpečnostní nástroje, aktualizace, phishing, základní pojmy (malware, vir, trojský kůň, backdoor, spyware, adware)
 18. Redakční systémy pro tvorbu webu
  1. Zanalyzovat možnosti využití redakčních systémů, typy redakčních systémů, zmapovat výhody a nevýhody redakčních systémů při tvorbě webu
  2. Základní orientace v redakčním systému Drupal (vkládání, tvorba, editace různých typů obsahů; úprava struktury webu; tvorba a editace menu; nastavení vzhledu; moduly – instalace, administrace; správa uživatelů a oprávnění; možnosti nastavení Drupalu; views; aktualizace jádra)
 19. Elektronická pošta
  1. Princip, protokoly, zabezpečení, šifrování SSL, SMTP, POP3, IMAP, MX záznam, spam
  2. MS Outlook – představení programu, nastavení schránky, psaní/příjem/odeslání e-mailu, přílohy, adresář, PHP a odesílání e-mailů
 20. Zvuk
  1. Možnosti získávání zvukových dat, pojem: monofonní, stereofonní a prostorový zvuk, MIDI, digitalizace analogového signálu, vzorkovací frekvence, bitrate, zvuková stopa, formáty souborů zvuku, komprese zvuku, media pro ukládání zvuku, zařízení pro reprodukci zvuku, software pro úpravu zvuku
  2. Představení a ovládání audio-editoru – základní funkce, vytvoření projektu dle zadání
 21. Video
  1. Možnosti získávání, zpracování a sdílení videa, pojem: kodek, stream, frame rate, prokládané a progresivní video, rozlišení, poměr stran, formáty souborů, software
  2. Představení a ovládání video-editoru – základní funkce, vytvoření projektu dle zadání
 22. Komponenty PC
  1. Základní deska, sběrnice, procesor, strojová instrukce, strojový kód, sloty, Plug & Play, grafické karty, ostatní přídavné karty, UPS, Bios, řadiče – vývoj, popis, typy
  2. Vyhledat a popsat součástky na základní desce
 23. Zařízení pro zpracování obrazu
  1. Skener, tiskárna, fotoaparát, videokamera – typy, princip, digitalizace obrazu
  2. Srovnat vlastnosti zadaných zařízení, popsat výhody, nevýhody
 24. Paměti a záznamová média, datová úložiště
  1. HDD, CD, DVD, BLU-RAY, RAM, ROM, NAS, flash disky, paměťové karty, cache paměť, iCloud, webová uložiště, FTP – historie, popis, výhody, nevýhody, principy zápisu a čtení, rozdělení
  2. Problematika vytváření a sdílení on-line dokumentů – princip wiki, přínosy, problémy, ukázky těchto nástrojů – demonstrace vybraného on-line prostředí.
 25. Operační systémy – desktop i mobilní
  1. Vývoj, přehled (Převážně MS Windows a Linux, distribuce, porovnání), funkce,
  2. Orientace v MS Windows dle zadání
 26. Administrace OS MS Windows
  1. Ovládací panely Windows – využití, popis (hlavní nabídka systému, přidat nebo odebrat programy, nástroje pro správu; soubor, složka, souborové systémy – vlastnosti, atributy, oprávnění; manažery, příkazový řádek operačního systému – použití, význam, příkazy
  2. Popis, vytvoření dávkového souboru
 27. Typografie a sazba
  1. Typografické normy, citace, nastavení a využití stylů v textovém editoru, číslování stránek, záhlaví, zápatí, odkazy, obsahy – využití v dokumentu, sledování změn, hromadná korespondence
  2. Nastavení dokumentu dle zadání