Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ ZDE

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE REG. ČÍSLA ZDE

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ ZDE

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE REG. ČÍSLA ZDE

 

Poučení pro přijaté uchazeče ZDE

Poučení pro nepřijaté uchazeče ZDE

Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí ZDE

 

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí ve školním roce 2020/2021) ZDE.

 

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2020/2021 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otvíraných tříd:

 

 • 2 třídy osmiletého gymnázia - 60 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia - 30 žáků.

 

Kritéria pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ZDE

 

Organizace přijímacího řízení:

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:

 • Dle platného předpisu podává uchazeč do 1. kola přijímacího řízení přihlášku ke střednímu vzdělávání nejpozději do 1. 3. 2020.
 • Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
 • Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihláška pro denní  formu vzdělávání – růžový podtisk.
 • Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělávání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se uchazeč hlásí jen na jednu školu, druhou nevyplňuje.
 • Uvedené pořadí škol na přihlášce není závazné. O volbě školy a oboru vzdělávání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 • Lékařský posudek GKS nevyžaduje.
 • Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření).
 • Na přihlášce se při zaevidování uvede datum přijetí.
 • Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení:

 

Obor osmiletého gymnázia:

 1. termín: úterý 9. června 2020

 

Obor čtyřletého gymnázia:

 1. termín: pondělí 8. června 2020

 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

 1. termín: středa 23. června 2020
 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na gykas.cz .


Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z matematiky a českého jazyka.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz . Na těchto stánkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení  pro čtyřleté i víceleté obory.

 

Informace k organizačnímu zajištění jednotné přijímací zkoušky ZDE

 

Průběh přijímacího řízení:

 • Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
 • Uchazeč se přijímací zkoušky zúčastní v termínu stanoveném pro její konání v 1. kole přijímacího řízení na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí (čtyřletý obor 8. 6. 2020, osmiletý obor 9. 6. 2020).
 • Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví řediteli školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu (všechny obory 23. 6. 2020).
 • Účastníci řízení a jejich zákonní zástupci mají v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí (4letý obor 16. 6. 2020, 8letý obor 17. 6. 2020 vždy v čase 9.00 – 17.00). Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě na čísle 222 721 118.
 • Účastníci řízení a jejich zákonní zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu a to i v případě, že rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci. Možnost nahlížení do spisu je v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě na čísle 222 721 118.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (vývěska ve vchodu u vrátnice) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy www.gykas.cz). Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem (ID číslem).
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje dle § 183 odst. 2 školského zákona ve spojení s § 16 a § 17 zákona o zvláštních pravidlech a § 10 mimořádné vyhlášky zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a v termínech stanovených zákonem o zvláštních pravidlech do 8 kalendářních dnů po dni řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů) ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí podle § 16 zákona o zvláštních pravidlech.
 • V souladu s ustanovením § 18 Zákona ze dne 25. března 2020 č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední škole není odvolání přípustné.
 • Podle ustanovení § 11 odst. 1 Vyhlášky ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svoji vůli být přijat na základě nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.
 • Odvolání je přípustné pouze proti usnesení o zastavení řízení podle § 102 odst. 4 správního řádu (nevyhovění žádosti o vydání nového rozhodnutí).
 • Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na Gymnáziu Karla Sladkovského, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se na Gymnáziu Karla Sladkovského odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
 • V případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 správního řádu se lhůta pro odevzdání zápisového lístku řídí ustanovením v § 60g odst. 6 školského zákona, tj. 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
 • V případě přijetí uchazeče do prvního ročníku denní formy vzdělávání se neuplatněním zápisového lístku v zákonem stanovené lhůtě ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz .

 

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
− Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
− Vyhláška č. 353/2016 Sb., ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
- Zákon ze dne 25. března 2020 č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
- Vyhláška ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020