Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Maturitní zkouška

Harmonogram pro maturující žáky v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2020/2021 je k dispozici ZDE.

 

Přihlášku k maturitní zkoušce žák odevzdává nejpozději do:
1. 12. 2020 (pro jarní zkušební období)
23. 7. 2021 (pro podzimní zkušební období)

 

Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí - společné a profilové:

I. SPOLEČNÁ (státní) část MZ:

Společná část MZ sestává ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných.

  • Povinné zkoušky (2) – didaktické testy (DT)
  1. český jazyk a literatura

          časový rozsah: DT 85 minut

  1. jeden cizí jazyk (Aj, Fj, Nj)

         časový rozsah: DT 110 minut (40 minut poslechová část, 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

          nebo

          matematika

          časový rozsah: DT 135 minut

 

  • Nepovinné zkoušky (maximálně 2) – didaktický test (DT) – žák volí z nabídky:

          cizí jazyk (Aj, Fj, Nj), pokud si ho žák nevybral jako povinnou zkoušku
         časový rozsah: DT 110 minut (40 minut poslechová část, 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

          matematika, pokud si jí žák nevybral jako povinnou zkoušku
          časový rozsah: DT 135 minut

          matematika rozšiřující, bez ohledu na to, jaké předměty si žák zvolil jako povinnou zkoušku, (v min. šk. roce matematika+)
          časový rozsah: DT 150 minut (více informací ZDE).

 

Společnou část (povinné i nepovinné zkoušky) žák skládá v rámci jednotného zkušebního schématu vyhlášeného CERMATEM. Více informací ZDE.

Kritéria hodnocení zkoušek společné (státní) části MZ ZDE.

 

II. PROFILOVÁ (školní) část MZ:

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, nemusí konat profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, ze kterých koná MZ (didaktické testy) ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná dobrovolně (může se rozhodnout, že vykoná dobrovolně všechny nebo jen některé z těchto zkoušek), přičemž svůj zájem o jejich vykonání sdělí řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. Pokud se následně zkoušky nezúčastní, nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen a neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky.

Žák, který konal maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb. (žák posledního ročníku ve školním roce 2019/2020), je povinen konat profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky (tj. nekoná písemné práce)

Dále žák koná povinně zkoušku z dalších dvou jím vybraných předmětů. Kromě těchto profilových zkoušek může žák konat nepovinné profilové zkoušky z maximálně dvou dalších jím zvolených předmětů.

 

Žák, který si zvolil ve státní části MZ cizí jazyk a koná nepovinně profilovou zkoušku z tohoto jazyka, nemůže si stejný cizí jazyk vybrat, jako předmět dalších profilových zkoušek.

Žák, který si nezvolil ve státní části MZ cizí jazyk, může si v profilové části vybrat jakýkoliv z cizích jazyků dle nabídky.

Žák, který si zvolil ve státní části MZ matematiku, může si v profilové části vybrat jakýkoliv z cizích jazyků dle nabídky.

Profilové (školní) zkoušky  z cizího jazyka se konají pouze ústní formou před zkušební maturitní komisí.

 

Struktura profilové (školní) části MZ:

1) dobrovolné profilové zkoušky vázané na DT

- český jazyk a literatura

- cizí jazyk (Aj, Fj, Nj)

2) dvě povinné profilové zkoušky

3) maximálně dvě nepovinné profilové zkoušky

Předměty povinných i nepovinných profilových zkoušek si žák volí z nabídky a dle postupu stanovených ředitelem školy viz níže.

 

  • ZKOUŠKY PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z nepovinné zkoušky z českého jazyka a literatury, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, z nepovinné zkoušky z tohoto cizího jazyka,  z dalších 2 povinných zkoušek, případně dalších maximálně dvou nepovinných zkoušek dle následujících pravidel:

Předměty jsou rozděleny do kategorií I. a II. dle časové dotace v učebním plánu školy.
I. matematika, fyzika, chemie, biologie, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis
II. informatika, programování a počítačové modelování, dějiny výtvarného umění, ekonomie, psychologie 

 

Žák si volí předměty z uvedených kategorií, přičemž si může vybrat maximálně jeden předmět z kategorie II.

Žák si tedy může zvolit buď dva předměty z kategorie I., nebo jeden z kategorie I. a druhý z kategorie II.

Pokud žák koná zkoušku z dalších maximálně dvou nepovinných předmětů, může si tyto předměty vybrat z kategorie I. i II. bez omezení.

 

Maturitní témata

Maturitní předměty obsahují 20 až 30 maturitních témat.

Je-li maturitní předmět vyučován i formou semináře, pak je učivo semináře součástí maturitních témat daného předmětu. 

 

Průběh a obsah profilové části MZ

Profilové zkoušky ze všech předmětů probíhají pouze formou ústní zkoušky. 

Příprava na ústní zkoušku:

- z českého, anglického, francouzského a německého jazyka trvá 20 minut

- z předmětu informatika, programování a počítačové modelování trvá 30 minut

- ze všech ostatních předmětů trvá 15 minut

Ústní zkouška ze všech předmětů v profilové části probíhá před komisí a trvá 15 minut

 

Zkouška z českého jazyka:

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí profilové zkoušky je i ověření jazykových a stylistických znalostí žáka.

 

Zkouška z cizího jazyka (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk):
1) Souvislý projev na dané téma
2) Konverzační část
3) Porozumění textu

 

Obsah a forma jednotlivých částí je uzpůsobena specifiku daného jazyka a požadované úrovni.
Anglický jazyk - úroveň B2
Francouzský jazyk - úroveň B1
Německý jazyk - úroveň B1

 

Ostatní předměty

Obsah a forma jednotlivých zkoušek vychází z témat a specifik jednotlivých předmětů. 

Profilová část maturitní zkoušky je v souladu se školním vzdělávacím programem. 

 

Náhrada MZ z cizího jazyka certifikátem

Jednu povinnou a jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a § 19 a vyhlášky č. 177/2009 Sb. žák na základě žádosti nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to:

- z anglického jazyka na úrovni C1 nebo vyšší podle SERR,

- z německého/francouzského jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR.

 

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení profilové zkoušky týká těch žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 profilové zkoušky.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části MZ za splnění uvedených podmínek.

 

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději 5 dní před termínem profilové (školní) zkoušky z cizího jazyka. Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty druhé, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Žák může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem příslušné úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok – viz příloha ZDE

 

Maturitní témata pro předměty ústní zkoušky profilové části MZ 2020/2021:

 

Kánon literatury - školní rok 2020/2021

Třída 8.E, 8.F, 4.A

Kánon literatury 2020/2021

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce je třeba sestavit podle vlastního výběru v aplikaci ZDE (uživatelské jméno a heslo bylo žákům zasláno na e-mail).

Žák odevzdává svůj seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL do 30. dubna 2021.

 

Matematika rozšiřující ve šk. roce 2020/2021

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu. K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části.

Zkouška Matematika rozšiřující proběhne v kmenových školách v termínu 26. května 2021 od 8:00. Úspěšné absolvování zkoušky se může žákům hodit v rámci přijímacího řízení na celou řadu vysokých škol v ČR, jejichž seznam vč. dalších informací naleznou žáci ZDE. V podzimním zkušebním období 2021 se zkouška uskuteční společně s ostatními didaktickými testy společné části maturitní zkoušky v rámci jednotného zkušebního schématu, tentokrát však na vybraných spádových školách.

Ilustrační test a testy z předchozích let konání zkoušky Matematika+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující, jsou k dispozici ZDE.

Více informací ke zkoušce Matematika rozšiřující ZDE.

 

Harmonogram maturitních zkoušek

 

I. Společná (státní) část MZ

Jarní zkušební období – řádný termín společné části /didaktické testy/:

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021.

DATUM KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 

ČASOVÝ LIMIT

24. května 2021 

Matematika

 8:00

135 min.

24. května 2021 

Anglický jazyk

 13:30

110 min. (40 + 70 min.)

25. května 2021

Český jazyk a literatura

 8:00

85 min.

26. května 2021   

Matematika rozšiřující

 8:00

150 min.

26. května 2021

Francouzský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

26. května 2021

Německý jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Mimořádný termín společné části MZ:

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání společné části MZ - didaktických testů, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách určených CZVV.

Opatření obecné povahy s č. j.: MŠMT-3267/2021-6 vydané 28. 4. 2021 ZDE měnící následující odstavec.

Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Žák prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

 

DATUM KONÁNÍ

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY

ČASOVÝ LIMIT

7. července 2021 

Matematika

 9:00

135 min.

7. července 2021

Anglický jazyk

 14:30

110 min. (40 + 70 min.)

8. července 2021

Český jazyk a literatura

 9:00

85 min.

9. července 2021

Matematika rozšiřující

 9:00

150 minut

9. července 2021

Francouzský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

9. července 2021

Německý jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

II. Profilová (školní) část MZ:

Řádný termín
Profilové (školní) části MZ se budou v jarním zkušebním období 2021 konat v termínu od 7. června 2021 do 9. června 2021.  Mimořádný termín ústní části MZ je pro jarní zkušební období stanoven na 28. června 2021.

Mimořádný termín

Mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání profilových (školních) částí MZ. Žák prokazatelně doloží, že v den konání příslušných zkoušek se k jejich vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušných zkoušek omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky profilové (školní) části MZ.

 

Podzimní zkušební období

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021.

 

Užitečné odkazy k MZ:

Veškeré podrobnosti k maturitní zkoušce najdete na adrese https://maturita.cermat.cz/

Maturitní kalendář 2021 ZDE.

Výsledkový portál žáka ZDE.

 

V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. et Bc. Romana Mőstla, e-mail: mostl.roman(zavináč)gykas.cz, nebo na Helpdesk CERMATu na tel. 224 507 507 nebo na info@cermat.cz.