Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Český jazyk a literatura

Výuka mateřského jazyka pracuje s poznatky, které žáci získávají v jiných předmětech: dějepis, občanská výchova, základy společenských věd, cizí jazyky, hudební a výtvarná výchova a také v předmětech přírodovědných. Hodiny českého jazyka rozšiřují slovní zásobu žáků, jakož i celého dalšího repertoáru jazykových prostředků.


Výuka se dělí na literární, jazykovou a komunikační výchovu.


Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení. V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k uměleckým dílům. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.


Výuka probíhá zpravidla v rámci celé třídy. Především na nižším stupni osmiletého gymnázia jsou v rámci třídy připravovány soutěže a vystoupení žáků individuálně nebo ve skupinách – recitace, dramatizace, diskusní fóra. Ve volitelných s eminářích pracují žáci různých tříd téhož ročníku. Během školního roku se žáci účastní poznávacích, jsou vedeni k účasti v rozmanitých soutěžích, a to jak ve školních kolech, tak i ve vyšších, postupových: obvodních, regionálních i celostátních (olympiáda v českém jazyce, recitační a literární soutěže, lingvistická soutěž), účastní se vybraných kulturních akcí a zhlédnou vybraná představení.


Cílem výuky českého jazyka je zdokonalování ústního i písemného vyjadřování studentů, znalost a praktické využívání spisovného jazyka s důrazem na dorozumívací a rétorickou funkci jazyka. Jazykové vyučování plní úlohu sjednocujícího činitele všech učebních předmětů gymnázia. Literatura pak má výraznou funkci esteticko-výchovnou. Cílem vyučování je jednak poznávání vývoje písemnictví jednotlivých národů od nejstarších dob do současnosti na základě zkoumání a hodnocení typických textů v souvislosti s dobou a osobností autora, jednak naučit se vnímat literární text po stránce obsahové i formální. Studenti se učí rozumět složitějším psaným projevům, vybrat z nich nejdůležitější myšlenky a interpretovat je a zároveň posoudit účel i vhodnost použitých jazykových a uměleckých prostředků. Studenti jsou vedeni k celoživotnímu aktivnímu čtenářství a schopnosti používat kultivovaný jazyk při vytváření vlastních písemných či mluvených projevů.


Ve třetím a čtvrtém ročníku a v septimách a oktávách mají studenti možnost si vybrat si literární seminář s dotací 2 hodiny týdně.