Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí - společné a profilové:

I. SPOLEČNÁ (státní) část MZ:

Společná část MZ sestává ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných.

 • Povinné zkoušky (2) – didaktické testy (DT)
 1. český jazyk a literatura

          časový rozsah: DT 85 minut

 1. jeden cizí jazyk (Aj, Fj, Nj)

         časový rozsah: DT 110 minut (40 minut poslechová část, 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

          nebo

          matematika

          časový rozsah: DT 135 minut

 

 • Nepovinné zkoušky (maximálně 2) – didaktický test (DT) – žák volí z nabídky:

          cizí jazyk (Aj, Fj, Nj), pokud si ho žák nevybral jako povinnou zkoušku
         časový rozsah: DT 110 minut (40 minut poslechová část, 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

          matematika, pokud si jí žák nevybral jako povinnou zkoušku
          časový rozsah: DT 135 minut

          matematika rozšiřující, bez ohledu na to, jaké předměty si žák zvolil jako povinnou zkoušku, (v min. šk. roce matematika+)
          časový rozsah: DT 150 minut (více informací ZDE).

Společnou část (povinné i nepovinné zkoušky) žák skládá v rámci jednotného zkušebního schématu vyhlášeného CERMATEM. Více informací ZDE.

 

II. PROFILOVÁ (školní) část MZ:

V rámci profilové školní části MZ koná žák povinně zkoušku z českého jazyka a literatury, případně cizího jazyka, pokud si ho zvolil ve společné části. Dále žák koná povinně zkoušku z dalších dvou jím vybraných předmětů.

Kromě těchto povinných profilových zkoušek může žák konat nepovinné profilové zkoušky z maximálně dvou dalších jím zvolených předmětů.

 1. český jazyk a literatura - ústní zkouška
 2. cizí jazyk (Aj, Fj, Nj) – ústní zkouška
  pouze v případě, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve státní části a konal DT, podrobnější informace viz níže
 3. další 2 povinné zkoušky - pouze ústní část

Předměty povinných i nepovinných profilových zkoušek si žák volí z nabídky a dle postupu stanovených ředitelem školy viz níže.

Poznámka: Žák, který si zvolil ve státní části MZ cizí jazyk a koná tak povinně profilovou zkoušku z tohoto jazyka, nemůže si stejný cizí jazyk vybrat, jako předmět dalších profilových zkoušek.

Žák, který si zvolil ve státní části MZ matematiku, může si v profilové části vybrat jakýkoliv z cizích jazyků dle nabídky.

 1. 2 nepovinné zkoušky

Žák může dále maturovat maximálně z dalších dvou různých předmětů, z nichž nekonal povinnou profilovou zkoušku. Tyto předměty volí z nabídky a dle postupu stanovených ředitelem školy viz níže.

 

Přihlášku k maturitní zkoušce žák odevzdává nejpozději do:
- 1. 12. 2020 (pro jarní zkušební období)
- 30. 6. 2021 (pro podzimní zkušební období)

 

Termín ústních maturitních zkoušek:
17.-21. 5. 2021

 

Termíny didaktických testů:

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do středy 5. května 2021.

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
3. května 2021  Matematika  8:00 135 min.
3. května 2021  Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
4. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
5. května 2021    Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
5. května 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
5. května 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Mimořádný termín společné části:

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od pondělí 14. června 2021 do středy 16. června 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky stanovených oborů vzdělání, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb.

Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
14. června 2021  Matematika  9:00 135 min.
14. června 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
15. června 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.
16. června 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut
16. června 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
16. června 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Přehled změn k maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT je k dispozici ZDE.

Veškeré podrobnosti o společné části maturitní zkoušky, najdete na adrese https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkouška - harmonogram ZDE.

Profilová část maturitní zkoušky je v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

 • POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka,  z dalších 2 povinných zkoušek, případně dalších maximálně dvou nepovinných zkoušek dle následujících pravidel:

Předměty jsou rozděleny do kategorií I. a II. dle časové dotace v učebním plánu školy.
I. matematika, fyzika, chemie, biologie, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis
II.
informatika, programování a počítačové modelování, dějiny výtvarného umění, ekonomie, psychologie 

 

Žák si volí předměty z uvedených kategorií, přičemž si může vybrat maximálně jeden předmět z kategorie II.

Žák si tedy může zvolit buď dva předměty z kategorie I., nebo jeden z kategorie I. a druhý z kategorie II.

Pokud žák koná zkoušku z dalších maximálně dvou nepovinných předmětů, může si vybrat z kategorie I. i II. bez omezení.

 

Maturitní témata

Maturitní předměty obsahují 20 až 30 maturitních témat.

Je-li maturitní předmět vyučován i formou semináře, pak je učivo semináře součástí maturitních témat daného předmětu.

 

Průběh a obsah profilové části MZ

Profilové zkoušky ze všech předmětů probíhají pouze formou ústní zkoušky.

 

Příprava na ústní zkoušku:

 • z českého, anglického, francouzského a německého jazyka trvá 20 minut
 • z předmětu informatika, programování a počítačové modelování trvá 30 minut
 • ze všech ostatních předmětů trvá 15 minut


Ústní zkouška
ze všech předmětů v profilové části probíhá před komisí a trvá 15 minut.

 

Zkouška z českého jazyka:

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí profilové zkoušky je i ověření jazykových a stylistických znalostí žáka.

 

Zkouška z cizího jazyka (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk):
1) Souvislý projev na dané téma
2) Konverzační část
3) Porozumění textu

Obsah a forma jednotlivých částí je uzpůsobena specifiku daného jazyka a požadované úrovni.
Anglický jazyk - úroveň B2
Francouzský jazyk - úroveň B1
Německý jazyk - úroveň B1

 

Ostatní předměty

Obsah a forma jednotlivých zkoušek vychází z témat a specifik jednotlivých předmětů.

 

Náhrada MZ z cizího jazyka certifikátem

Jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a § 19 a vyhlášky č. 177/2009 Sb. žák na základě žádosti nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to:

 • z anglického jazyka na úrovni C1 nebo vyšší podle SERR,
 • z německého/francouzského jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR.

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká těch žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části.

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty druhé, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Žák může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem příslušné úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok – viz příloha ZDE.

 

Maturitní témata pro předměty ústní zkoušky profilové části MZ 2020/2021:

 

Kánon literatury - školní rok 2020/2021

Třída 8.E, 8.F, 4.A

Kánon literatury 2020/2021

Seznam četby literárních děl k MZ 2021:

 - vzor ve wordu

 - vzorová tabulka v excelu

Tabulku v seznamu literárních děl k maturitní zkoušce je třeba UPRAVIT podle vlastního výběru!

Žák odevzdává svůj seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL do 31. 3. 2021.

 

Matematika rozšiřující ve šk. roce 2020/2021

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu. K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části.

Ilustrační test a testy z předchozích let konání zkoušky Matematika+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující, jsou k dispozici ZDE.

Zkouška Matematika rozšiřující proběhne v kmenových školách v termínu 3. května 2021 od 8:00. Úspěšné absolvování zkoušky se může žákům hodit v rámci přijímacího řízení na celou řadu vysokých škol v ČR, jejichž seznam vč. dalších informací naleznou žáci ZDE.
V podzimním zkušebním období 2021 se zkouška uskuteční společně s ostatními didaktickými testy společné části maturitní zkoušky v rámci jednotného zkušebního schématu, tentokrát však na vybraných spádových školách.

Více informací ke zkoušce Matematika rozšiřující ZDE.

 

Podzimní zkušební období

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.


V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. et Bc. Romana Mőstla, e-mail: mostl.roman(zavináč)gykas.cz, nebo na Helpdesk CERMATu na tel. 224 507 507 nebo na info@cermat.cz.