Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Matematika

MATEMATIKA

Nejmoudřejší je číslo.

                    Pýthagorás ze Samu 

 V matematice - na rozdíl od některých jiných oborů lidské činnosti - nelze vést plané řeči, tj. hovořit v pojmech, jejichž smysl není jasně stanoven a pod nimiž si každý může představovat něco jiného. V matematice je každý pojem přesně definován,.....

 

   V letošním školním roce matematiku ve škole vyučují:  Mgr. Lenka Burkertová - Mgr. Jana Drhová - RNDr. Alena Hořká - Mgr. Hynek Miler - RNDr. Lucie Murysová - Mgr. Petra Šupejová - Mgr. Jana Taušová

 

   Učivo probírané v jednotlivých ročnících stanoví ŠVP, učebnice pro výuku jsou tyto:

Prima – Opakování z obecné školy, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost, Racionální čísla. Procenta

Sekunda – Racionální čísla. Procenta, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Úměrnosti, Hranoly, Výrazy 1, sbírka 6

Tercie – Výrazy 1, Geometrické konstrukce, Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Výrazy 2, sbírka 7

Kvarta – Výrazy 2, Rovnice a jejich soustavy, Funkce, Podobnost a funkce úhlu, Jehlany a kužely, Opakování k malé maturitě – Běloun, sbírka 8

Kvinta, 1. ročník – Základní poznatky z matematiky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie

Sexta, 2. ročník – Funkce, Goniometrie, Planimetrie, Komplexní čísla

Septima, 3. ročník – Komplexní čísla, Stereometrie, Analytická geometrie

Oktáva, 4. ročník – Analytická geometrie – kuželosečky, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Posloupnosti a řady, Diferenciální a integrální počet

 

   Maturitní témata jsou pro letošní profilovou zkoušku vyvěšena na nástěnce matematiky a též zveřejněna na webu školy. Podle nové maturitní vyhlášky si student vylosuje jedno z těchto témat. Pro jednotlivé maturitní třídy vybírají pak přesné znění otázek a příkladů jednotliví vyučující maturitních tříd. (Víc napoví stručný přehled zahrnující středoškolskou matematiku.) Pro testy státních maturit viz katalog požadavků – zde

Maturanti, kteří si vyberou matematiku jako zkoušku státní, mohou zde nahlédnout do cvičných testů z minulých let. Již nevolí mezi základní a vyšší verzí jako před lety, nyní je již jen jedna verze, zkouška je písemná, trvá 105 minut, je průřezem učiva základní i střední školy, obsahuje řadu úloh lehčích či obtížnějších... Nejnovější informace a sdělení týkající se letošní maturitní zkoušky sledujte na www.novamaturita.cz

U profilové - školní části maturitní zkoušky platí podobná pravidla jako dosud, zkouška je ústní, maturant si vylosuje číslo tématu a může se připravovat 15 minut na potítku, poté má dalších 15 minut na odpovědi před maturitní komisí.

MATURANTI!!! K přípravě na maturitu využijte (běží už několik let) nabídku příkladů zasílaných mailem na vaši adresu, stačí se zaregistrovat!! Tedy - neváhejte a zapište se během září k odběru úloh, od října řešte cvičné úlohy, řešení budete též mailem dostávat - a maturitu snadno složíte! Informace na  www.matikamailem.cz

 

Studenti školy se účastní různých matematických soutěží:

MO – tradiční dlouhodobé zápolení dobrých matematiků všech věkových kategorií, kteří se snaží nejdříve doma a nejlepší pak postupují dále a dále – více naleznete zde

Klokan – populární dobrovolná jarní celosvětová soutěž pro všechny žáky školy – cílem je získat co nejvíce bodů v testu, kde jsou zábavnou formou pokládány nejrůznější dotazy nejen matematické… klokan

MASO – vybraná čtyřčlenná družstva zájemců nižšího gymnázia soutěží zábavnou formou dvakrát ročně na jaře i na podzim v zajímavé celopražské soutěži na MFF UK: maso

Pythagoriáda – pro všechny žáky prim, sekund a také tercií možnost postoupit ze školního kola do obvodního a nově i dále do celopražského kola, stačí získat 9 bodů z 15 za vyřešené příklady .... :-)

V poslední době se stává oblíbenou soutěží mezi studenty Matematico open nebo Náboj.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším matematikům školy (kolem 60 studentů) je pořádáno pokaždé na konci školního roku v aule.

Informace o matematických soutěžích najdete také na nástěnce ve 2. patře.