škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Matematika

MATEMATIKA

Nejmoudřejší je číslo.

                    Pýthagorás ze Samu 

 V matematice - na rozdíl od některých jiných oborů lidské činnosti - nelze vést plané řeči, tj. hovořit v pojmech, jejichž smysl není jasně stanoven a pod nimiž si každý může představovat něco jiného. V matematice je každý pojem přesně definován,.....

 

   V letošním školním roce matematiku ve škole vyučují:  Mgr. Lenka Burkertová - Mgr. Jana Drhová - RNDr. Alena Hořká - Mgr. Hynek Miler - RNDr. Lucie Murysová - Mgr. Petra Šupejová - Mgr. Jaromír Tesař 

 

   Učivo probírané v jednotlivých ročnících stanoví ŠVP, učebnice pro výuku jsou tyto:

Prima – Opakování z obecné školy, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost, Racionální čísla. Procenta

Sekunda – Racionální čísla. Procenta, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Úměrnosti, Hranoly, Výrazy 1, sbírka 6

Tercie – Výrazy 1, Geometrické konstrukce, Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Výrazy 2, sbírka 7

Kvarta – Výrazy 2, Rovnice a jejich soustavy, Funkce, Podobnost a funkce úhlu, Jehlany a kužely, Opakování k malé maturitě – Běloun, sbírka 8

Kvinta, 1. ročník – Základní poznatky z matematiky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie

Sexta, 2. ročník – Funkce, Goniometrie, Planimetrie, Komplexní čísla

Septima, 3. ročník – Komplexní čísla, Stereometrie, Analytická geometrie

Oktáva, 4. ročník – Analytická geometrie – kuželosečky, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Posloupnosti a řady, Diferenciální a integrální počet

 

   Maturitní témata jsou pro letošní profilovou zkoušku vyvěšena na nástěnce matematiky a též zveřejněna na webu školy. Podle nové maturitní vyhlášky si student vylosuje jedno z těchto témat. Pro jednotlivé maturitní třídy vybírají pak přesné znění otázek a příkladů jednotliví vyučující maturitních tříd. (Víc napoví stručný přehled zahrnující středoškolskou matematiku.) Pro testy státních maturit viz katalog požadavků – zde

Maturanti, kteří si vyberou matematiku jako zkoušku státní, mohou zde nahlédnout do cvičných testů z minulých let. Již nevolí mezi základní a vyšší verzí jako před lety, nyní je již jen jedna verze, zkouška je písemná, trvá 105 minut, je průřezem učiva základní i střední školy, obsahuje řadu úloh lehčích či obtížnějších... Nejnovější informace a sdělení týkající se letošní maturitní zkoušky sledujte na www.novamaturita.cz

U profilové - školní části maturitní zkoušky platí podobná pravidla jako dosud, zkouška je ústní, maturant si vylosuje číslo tématu a může se připravovat 15 minut na potítku, poté má dalších 15 minut na odpovědi před maturitní komisí.

MATURANTI!!! K přípravě na maturitu využijte (běží už několik let) nabídku příkladů zasílaných mailem na vaši adresu, stačí se zaregistrovat!! Tedy - neváhejte a zapište se během září k odběru úloh, od října řešte cvičné úlohy, řešení budete též mailem dostávat - a maturitu snadno složíte! Informace na  www.matikamailem.cz

 

Studenti školy se účastní různých matematických soutěží:

MO – tradiční dlouhodobé zápolení dobrých matematiků všech věkových kategorií, kteří se snaží nejdříve doma a nejlepší pak postupují dále a dále – více naleznete zde

Klokan – populární dobrovolná jarní celosvětová soutěž pro všechny žáky školy – cílem je získat co nejvíce bodů v testu, kde jsou zábavnou formou pokládány nejrůznější dotazy nejen matematické… klokan

MASO – vybraná čtyřčlenná družstva zájemců nižšího gymnázia soutěží zábavnou formou dvakrát ročně na jaře i na podzim v zajímavé celopražské soutěži na MFF UK: maso

Pythagoriáda – pro všechny žáky prim, sekund a také tercií možnost postoupit ze školního kola do obvodního a nově i dále do celopražského kola, stačí získat 9 bodů z 15 za vyřešené příklady .... :-)

V poslední době se stává oblíbenou soutěží mezi studenty Matematico open nebo Náboj.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším matematikům školy (kolem 60 studentů) je pořádáno pokaždé na konci školního roku v aule.

Informace o matematických soutěžích najdete také na nástěnce ve 2. patře.