škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ ... bude doplněno

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE EVIDENČNÍHO ČÍSLA ...bude doplněno

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ... bude doplněno

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE EVIDENČNÍHO ČÍSLA... bude doplněno

 

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí ve školním roce 2020/2021) ZDE.

 

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2020/2021 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otvíraných tříd:

 

 • 2 třídy osmiletého gymnázia - 60 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia - 30 žáků.

 

Kritéria pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ZDE

Organizace přijímacího řízení:

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:

 • Dle platného předpisu podává uchazeč do 1. kola přijímacího řízení přihlášku ke střednímu vzdělávání nejpozději do 1. 3. 2020.
 • Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
 • Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihláška pro denní  formu vzdělávání – růžový podtisk.
 • Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělávání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se uchazeč hlásí jen na jednu školu, druhou nevyplňuje.
 • Uvedené pořadí škol na přihlášce není závazné. O volbě školy a oboru vzdělávání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
 • Lékařský posudek GKS nevyžaduje.
 • Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření).
 • Na přihlášce se při zaevidování uvede datum přijetí.
 • Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení:

 

Obor osmiletého gymnázia:

 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
 2. termín: pátek 17. dubna 2020

 

Obor čtyřletého gymnázia:

 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 2. termín: středa 15. dubna 2020

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

 1. termín: středa 13. května 2020
 2. termín: čtvrtek 14. května 2020
 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na gykas.cz .


Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z matematiky a českého jazyka.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz . Na těchto stánkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení  pro čtyřleté i víceleté obory.

Průběh přijímacího řízení:

 • Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
 • Uchazeč se přijímací zkoušky zúčastní v jednom z termínů stanovených v 1. kole přijímacího řízení pro její konání, který uvedl na přihlášce.
 • Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví řediteli školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy www.gykas.cz). Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem (ID číslem). Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitele GKS o nepřijetí ke vzdělávání.
 • Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. a to i v případě, že rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci. Možnost nahlížení do spisu je po předchozí domluvě v kanceláři školy.
 • Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na GKS, potvrzuje svůj zájem vzdělávat se na GKS odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
 • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
 • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Zpětné vydání zápisového lístku není možné. Výjimkou je pouze případ, kdy je brán zpět pro uplatnění na škole, kde byl uchazeč přijat na základě úspěšného odvolání. Dokladem o přijetí na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení. V takovém případě uchazeč písemně požádá ředitele SŠ o jeho zpětné vydání.
 • V případě přijetí uchazeče do prvního ročníku denní formy vzdělávání se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz .

 

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
− zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
− vyhláška č. 353/2016 Sb., ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.