Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Zeměpis

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

Zeměpis je předmět, jehož význam v současném globalizovaném světě z důvodu rozvoje cestování,mezinárodního obchodu a provázanosti jednotlivých ekonomik a integrací neustále roste. Současný svět se neustále mění a vyvíjí, je proto důležité mít co nejlepší představu o naší planetě. Jedinečnost zeměpisu spočívá zejména v mezipředmětových vazbách, hledání souvislostí mezi zeměpisnými jevy, které z něj činí předmět diskusní, otevřený vlastním názorům studentů a jejich samostatné tvůrčí činnosti. Zeměpis se tak stává více než kdy jindy předmětem, který by měl velkou měrou formovat myšlení a postoje žáků ve smyslu environmentální výchovy, měl by vést k pochopení a respektování lidí odlišné rasy, národa, kultury či náboženství. Zároveň poskytuje studentům informace o fungování a vývoji fyzickogeografické i socioekonomické sféry a vysvětluje vazby mezi nimi. Zeměpis (geografie) je  věda, která spojuje poznatky různých vědních disciplín, studuje krajinnou sféru a vztahy mezi krajinou a lidskou společností v prostoru a čase. 

 

VYUČUJÍCÍ ZEMĚPISU:

Mgr:Jitka Smejkalová (1.E,1.F,2.E,3.E.4.E,4.F,5.E.1.A,2.A,6.F),  Mgr.Petra Šupejová (7.F, Ze seminář), Mgr.Roman Mostl (2.F,5.F,7.E, 3.A), Vojtěch Úlehla (6.E)

 

NIŽŠÍ STUPEŇ prima až kvarta - 2 hodiny týdně  

VYŠŠÍ STUPEŇ:    kvinta (1.r.) až septima (3.r.) - 2 hodiny týdně, septima (3.r) a oktáva (4.r) - zeměpisný seminář

 

Pravidelně se zúčastňujeme soutěží ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA a PRAŽSKÝ GLOBUS.